χμμμ...ανάποδη μέτρηση, με τη for i in range(10)

Ο μαθητής Νίκος είπε ότι ο παρακάτω κώδικας θα εμφανίσει τους αριθμούς από το 10 έως και το 1 ανάποδα

for i in range(10):

    print 10-i

Είχε δίκιο;

Κάνει λάθος, θα εμφανίσει τους αριθμούς 1 έως και 10
 

Λάθος θα εμφανίσει τους αριθμούς 10 έως και το 0
 

Σωστά