Τ.Ε.Μ. 4 Δρ11δ

Για τον παρακάτω κώδικα, τι θα εμφανίσει η εντολή print την 23η φορά που θα εκτελεστεί;

for i in range(0, 2):

        for m in range(0, 3):

                for s in range(0, 4):

                        print h, m, s

Πηκτρολογήστε την τριάδα αριθμών,με κόμμα χωρίς κενά

1,2,2