Σ.Μ.3 Βασικές συναρτήσεις 2

Τι θα εμφανίσει;

import math

riza = math.sqrt(4)

print riza

x = math.pi

print x

2

3.141592653589793

Μήνυμα λάθους

πως είπατε; που να ξέρω το π
 

16

3.141592653589793