Σ.Μ.7 d καθολική λίστα μόνιμη αλλαγή...ή όχι;

τι θα εμφανιστεί;

def changeme(mylist):

        global my_new_list

        mylist=[1, 2, 3, 4]

        print "Τιμές μέσα στη συνάρτηση:", mylist

        my_new_list=mylist

mylist = [10, 20, 30]

changeme(mylist)
print "Τιμές έξω από τη συνάρτηση:", mylist

print "Τιμή της καθολικής λίστας", my_new_list

Τιμές μέσα στη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]
Τιμές έξω από τη συνάρτηση: [10, 20, 30]
Τιμή της καθολικής λίστας [1, 2, 3, 4]

Τιμές μέσα στη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]
Τιμές έξω από τη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]
Τιμή της καθολικής λίστας [1, 2, 3, 4]

Τιμές μέσα στη συνάρτηση: [10, 20, 30]
Τιμές έξω από τη συνάρτηση: [1, 2, 3, 4]
Τιμή της καθολικής λίστας [10, 20, 30]

Τιμές μέσα στη συνάρτηση: [10, 20, 30]
Τιμές έξω από τη συνάρτηση: [10, 20, 30]
Τιμή της καθολικής λίστας [10, 20, 30]