... 'Ελληνικό email'

email=raw_input('Δώσε το email σου')
katalixi= ___________
if katalixi=='.gr':
    print 'Ελληνικό email' 
Ti πρέπει να συμπληρωθεί στο κενό, για να εμφανιστεί 'Ελληνικό email'

email[0:3]

email[len(email)-3:]

email[-1]+email[-2]+email[-3]