περιττοί με τη for i in range(5)

Μπορείτε να  εμφανίσετε τους περιττούς μονοψήφιους αριθμούς (1, 3, 5, 7, 9) με τη χρήση της:

for i in range(5):

    print _______

ναι γίνεται με την

print  i  * 2

ναι γίνεται με την

print 2* i + 1

ναι γίνεται με την

print  i + 1

τώρα τι ζητάς; ανέφικτα πράγματα, εεε ;