Τ.Ε.Μ. 3 Δρ8_5

Τι θα εμφανίσει στο διερμηνευτή;

print type (3.14)

<type 'str'>

<type 'float'>

π

<type 'int'>