Τ.Ε.Μ.8 print w[0]+w[1]+w[2]+w[8]

από το Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

w='MONTY PYTHON'

print w[0]+w[1]+w[2]+w[8]

τι θα εμφανίσεi ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ;

MONT