ΠΑΝ_2009_1α Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x;

Ποια θα είναι η τιμή της μεταβλητής x; (Πανελλαδικές 2009)

from math import sqrt

x=sqrt(100)

1

100

10.0