ΠΑΝ_ΕΠ_2017_Β2β

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος Python:

for i in range(1, 10, 3):

        x = input('Δώστε έναν αριθμό')

        if x == 0 :

                print ' Ίσος με το μηδέν'

        if x < 0 :

                print ' Αρνητικός'

        if x > 0 :

                print 'Θετικός'

Να επιλέξετε πως θα μετατραπεί το παραπάνω τμήμα με ταυτόγχρονη χρήση της δομής while αντί της for  και της πολλαπλής if αντί των απλών if.

H ερώτηση ήταν να γράψετε και όχι να επιλέξετε. Αλλάχτηκε για πρακτικούς σκοπούς του quiz. Γράψτε το στο τετράδιό σας και μετά επιλέξτε τη σωστή απάντηση!

(Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2017) 

 i=1

while i < 3 :

x = input('Δώστε έναν αριθμό')

        if x == 0 :

                print ' Ίσος με το μηδέν'

        elif x < 0 :

                print ' Αρνητικός'

        elif x > 0 :

                print 'Θετικός'

        i+=1

 i=1

while i < 10 :

x = input('Δώστε έναν αριθμό')

        if x == 0 :

                print ' Ίσος με το μηδέν'

        elif x < 0 :

                print ' Αρνητικός'

        else :

                print 'Θετικός'

        i+=3

       

 i=10

while i < 1 :

x = input('Δώστε έναν αριθμό')

        if x == 0 :

                print ' Ίσος με το μηδέν'

        elif x < 0 :

                print ' Αρνητικός'

        else :

                print 'Θετικός'

        i+=3

 i=10

while i < 3 :

x = input('Δώστε έναν αριθμό')

        if x == 0 :

                print ' Ίσος με το μηδέν'

        elif x < 0 :

                print ' Αρνητικός'

        else :

                print 'Θετικός'

        i+=1