ΠΑΝ_2009_2β Ποιο μήνυμα θα εμφανίσει ο κώδικας

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:

SUM=0

MO=0

A,B=input()

SUM=A+B

MO=SUM/2.0

if MO>=10:

        print 'Προβιβάζεται:,ΜΟ

else:

        print 'Απορρίπτεται:',ΜΟ

- Ποιο μήνυμα θα εμφανίσει ο κώδικας για την  περίπτωση τιμών 14.0, 16 ; (Πανελλαδικές 2009)

Πληκτρολογήστε όπως ακριβώς θα απεικονιστεί.

Προβιβάζεται:15.0