...για χωρίστε το ακέραιο και το δεκαδικό μέρος ενός αριθμού

Για έναν δεκαδικό αριθμό, εμφανίστε το δεκαδικό και το ακέραιο μέρος του

Λύση:

n=float(input('Δώσε έναν αριθμό'))

i=int(n) # το ακέραιο μέρος

d=_____  # το δεκαδικό μέρος

 

d=n-i

d=float(n)