Τ.Ε.Μ. 3 Δρ18

Μετατρέψτε την απλή ενοτλή αντιμετάθεσης της Python

a, b = b, a

σε ισοδύναμη:

temp = b

a = b

a = temp

temp = a

b = a

b = temp

a = b

temp = a

b = temp

temp = a

a = b

b = temp