Τ.Ε.Μ. 3 Δρ6_8

Υπολογίστε την πράξη σε Pyhton

11 % 3 - 2 * 2

-2