Τ.Ε.Μ. 4 Δρ13α

Ποιες τιμές πρέπει να εισάγουμε στις τρεις μεταβλητές, ώστε η εκτέλεση της ενολής επανάληψης να εμφανίζει διαδοχικά

όλους τους ακεραίους από το 1 μέχρι και το 100;

arxh, telos, bhma = input("Δώσε τρεις τιμές, αρχή, τέλος, βήμα:")

for i in range(arxh, telos, bhma):

        print i

ΠΛηκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς, διαχωρίζοντας με κόμμα χωρίς κενά

1,101,1