Σ.Μ.7 παραδειγμα d

τι θα εμφανίσει;

def find_sum(par1, par2):

        result = par1 + par2

        return result

print find_sum('1','1')

 

2

Μήνυμα λάθους

'11'