Σ.Μ. Κεφ 8 λίστες δυναμικές δομές

Οι λίστες στην Python δεν είναι δυναμικές δομές, όπως σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή είναι αδύνατο να έχουν σε μία λίστα στοιχεία δαφορετικών τύπων δεδομένων

False