Σ.Μ. Κεφ5 Αντιμετάθεση α

Η αντιμετάθεση (αμοιβαία αλλαγή τιμών των μεταβλητών α, β) γίνεται στην Pyhton με την απλή εντολή:

a, b = b, a

Πως μπορεί να γίνει με επιπλέον μεταβλητή;

temp = b

a = b

a = temp

temp = a

b = a

b = temp

temp = a

a = b

b = temp