Τ.Ε.Μ. κεφ 5 Δρ7τ Δυαδική αναζήτηση σε αύξουσα ...

Να επιλεξετε τον  σωστό αλγόριθμο της Δυαδικής αναζήτησης ενός στοιχείου key σε μια αύξουσα ταξινομημένη λίστα array

def binarySearch(array, key):

        first = 0

        last = len(array) - 1

        found = False

        while first <= last and not found:

                mid = (first + last) / 2

               if array[mid] == key:

                     found = True

               elif array[mid] < key:

                     first = mid - 1

              else:

                     last = mid + 1

        return found

def binarySearch(array, key):

        first = 0

        last = len(array) - 1

        found = False

        while first <= last and not found:

                mid = (first + last) / 2

               if array[mid] == key:

                     found = True

               elif array[mid] < key:

                     first = mid + 1

              else:

                     last = mid - 1

        return found

def binarySearch(array, key):

        first = 0

        last = len(array) - 1

        found = False

        while first <= last and not found:

                mid = (first + last) / 2

               if array[mid] == key:

                     found = True

               elif array[mid] > key:

                     first = mid + 1

              else:

                     last = mid - 1

        return found

def binarySearch(array, key):

        first = 0

        last = len(array) - 1

        found = False

        while first <= last and not found:

                mid = (first + last) / 2

               if array[mid] == key:

                     found = True

               elif array[mid] < key:

                     last = mid + 1

              else:

                     first = mid - 1

        return found