Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι αυτόν που θα προσπαθήσει.

#(c) Dieman + 14/9/2021 +
#-*- coding: cp1253
phrase='Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι αυτόν που θα προσπαθήσει'
#phrase=raw_input('Γράψε μια φράση:') #ή μια δική σου
while len(phrase)%4!=0:
  phrase+=' '
side=len(phrase)/4 #πολλαπλάσια του 4, άρα ίσες πλευρές...
 
AlexanderTheGreat=phrase
 
Alexander=[]
for i in range(4): #χμμμ... Σπάσε τη φράση στα τέσσερα...
  Alexander.append(AlexanderTheGreat[i*side:(i+1)*side])
 
#Βάλε λογική και χτίσε το τετράγωνο των γραμμάτων
 
print 10*' '+Alexander[0]
temp=''
for i in range(side):
  print 9*' '+Alexander[3][side-1-i]+side*' '+Alexander[1][i]
  temp+=Alexander[2][side-1-i]
Alexander[2]=temp
print 10*' '+Alexander[2]
 
print '\n'*2
 
#Βάλε την καρδιά και χτίσε το οπτικό τετράγωνο
temp0=''
temp2=''
for i in range(side):
  temp0+=Alexander[0][i]+' '
  temp2+=Alexander[2][i]+' '
Alexander[0]=temp0
Alexander[2]=temp2
print 10*' '+Alexander[0]
for i in range(side):
  print 9*' '+Alexander[3][side-1-i]+ \
      len(temp0)*' '+Alexander[1][i]
 
print 10*' '+Alexander[2] 

Ένας πολεμιστής δεν εγκαταλείπει αυτό που αγαπά

#Peaceful Warrior (2006) (c)Dieman
#Μεγιστοποιείστε το IDLE
 
warrior1 = 'Ένας πολεμιστής δεν εγκαταλείπει αυτό που αγαπά'
warrior2 = 'Βρίσκει την αγάπη σε αυτό που κάνει      '
warrior3 = 'Ένας πολεμιστής δεν είναι η τελειότητα ή η νίκη'
 
for i in range(len(warrior1)):
  print i*' '+warrior1[i] + (i+1)*' '+warrior2[i]+ \
      (i+2)*' '+warrior3[i]
 
warrior_wound='Ένας πολεμιστής είναι τρωτός'
 
plw=0
for wound in warrior_wound:
  print (len(warrior_wound)-plw)*' '+wound
  plw+=1

ΠΑΣΧΑ 2021

#24/4/2021 (c) Dieman
 
def tsougrisma(egg_up,egg_down,egg_up_spaces):
  #Η συνάρτηση εμφανίζει τα δύο μισά αυγά στην ίδια for
  #Το πρώτο μισό πρέπει να εμφανιστει ανάστροφα
  #αφού τα τσουγκρίσαμε, είναι ώρα να τα φάμε!
  #Ανάμεσα στα δύο αυγά εμφανίζονται τα γράμματα από το
  #ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, παρατηρήστε πως!
  kalo_pasxa='ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ'
  for i in range(len(egg_up)):
    print egg_up[len(egg_up)-1-i]+kalo_pasxa[i]+ \
           ' '+kalo_pasxa[i+7]+egg_down[i]  
 
#Κυρίως πρόγραμμα 
#Λίστα με το πάνω μισό του αυγού, χωρίς κενά
egg_up_no_spaces=[' .--. ', \
            ' . /\/\/\ . ', \
            ' . \/\/\/ . ', \
            ' .************. ', \
            ' * Kαλό Πάσχα! * ', \
            ' .****************. ', \
            ' | \/\/\/\/\/\/\/ | ']
 
#τα κενά από την αρχή της οθόνης για το πάνω μισό αυγό
egg_up_spaces=[11,8,7,6,5,4,4]
 
#τελικό πάνω μισό αυγό μαζί με τα κενά,
#τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος
#τα κενά στο τέλος χρειάζονται για το τσούγκρισμα!
egg_up=[]
for i in range(len(egg_up_no_spaces)):
  f=egg_up_spaces[i]*' '+egg_up_no_spaces[i]+ \
   egg_up_spaces[i]*' '
  egg_up.append(f)
 
#Το κάτω μισό του αυγού ειναι το ίδιο με το πάνω,
#αλλά με ανάστροφη διάταξη
egg_down=[]  
for kathe_stoixeio in egg_up:
  egg_down=[kathe_stoixeio]+egg_down
 
#Το τελικό αυγό, προσθέτουμε τις δύο λίστες!
egg=egg_up+egg_down
 
#Εμφανίζουμε το κάθε στοιχειο της λίστας, άρα το αυγό
for kathe_stoixeio in egg:
  print kathe_stoixeio
 
print ''
print '     ----------ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ-----------'
print ''
 
#Κλήση της συνάρτησης
tsougrisma(egg_up,egg_down,egg_up_spaces)
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 2021

Pages