2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ 
# (c) Dieman 2022-2023
# -*- coding: cp1253 -*-
 
s=0
MODELO=[]
POLISEIS=[]
for i in range(20):                 # Δ1
  on=raw_input('Δώσε την ονομασία του μοντέλου:')
  MODELO.append(on)
  p=int(input('Δώσε τις πωλήσεις για το μοντέλο '+ on+':'))
  POLISEIS.append(p)
  s+=p                      # Δ2
print 'Πλήθος πωλήσεων ', s
                          # Δ3
# γνωρίζουμε ότι το N είναι το len(POLISEIS) άρα 20
N=20         
for i in range(N-1):
  for j in range(N-1,i,-1):  # Φθίνουσα ταξινόμηση
    if POLISEIS[j]>POLISEIS[j-1]:
      POLISEIS[j],POLISEIS[j-1]=POLISEIS[j-1],POLISEIS[j]
      MODELO[j],MODELO[j-1]=MODELO[j-1],MODELO[j]
 
m=raw_input('Δώσε μοντέλο:')            # Δ4
found=False
for i in range(20):
  if m==MODELO[i]:
    print 'Βρεθηκε:',MODELO[i],POLISEIS[i]
    pol=POLISEIS[i]   # κρατάμε τις πωλήσεις στο pol
    found=True
 
# Λόγω της φθίνουσας ταξινόμησης, ξεκινάμε ανάποδα   
# γιατί ζητά εμφάνιση με αύξουσα  
if found:
  for i in range(19,-1,-1):  
    if POLISEIS[i]>=pol:  
      print MODELO[i],'με πωλήσεις πάνω από το ',m
else:
  print 'Δεν υπάρχει'