Βασικές συναρτήσεις, αντιστοίχηση...

Για την Python 2.7, αντιστοιχείστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

SubquestionCorrect matchFeedback
float(5)5.0float(5) άρα 5.0 Μετατρέπει σε δεκαδικό
int(5.99)5int(5.99) άρα 5, Αφαιρεί το δεκαδικό μέρος, δε στρογγυλοποιεί Η συνάρτηση round(5.99) δίνει 6 (στρογγυλοποιεί.
str(5)'5'str(5) άρα '5', Μετατρέπει σε κείμενο
abs(-6)6abs(-6) άρα 6, Απόλυτη τιμή
pow(2,3)8pow(2,3) άρα 2**3 =8
divmod(60,10)(6 ,0)divmod(60,6) άρα 60 // 10 = 6 και 60 % 10 = 0 άρα (6,0)
divmod(6,10)(0,6)divmod(6,10) άρα 6 // 10 = 0 και 6 % 10 = 6