ΠΑΝ_2012_Β2 πίνακας τιμών

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: (Πανελλαδικές 2012)

x=10

a=20

while x>0:

    if a mod 2==0:

        a+=3

    else:

        a-=1

    x=x//2

    print x,a

b=x+a

g=2*a

print b,g

Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών b και g που θα εμφανιστούν;

Θα σας βοηθήσει να συμπλρώσετε τον  παρακάτω πίνακα τιμών, με τις τιμές των μεταβλητών x, a που εμφανιζονται σε κάθε επανάληψη

  x a
ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 10 20
1η επανάληψη    
2η επανάληψη    
3η επανάληψη    
4η επανάληψη    

Πληκτρολογήστε τις τιμές b και g με κόμμα χωρίς κενά
 

24,48