Βασικές συναρτήσεις, αντιστοίχηση...

Για την Python 2.7, αντιστοιχείστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

SubquestionCorrect matchFeedback
abs(-5-6)11abs(-5-6) άρα abs(-11) άρα η απόλυτη τιμή είναι 11
pow(2,1)2pow(2,1) άρα 2**1 άρα 2
divmod(2,1)(2,0)divmod(2,1) άρα (2//1 και 2%1) άρα (2,0)
float(3/2)1.0float(3/2) άρα float(1) άρα 1.0 (3/2 είναι 1 στην Python 2.7)
3/float(2)1.53/float(2) άρα 3/2.0 άρα 1.5 (διαίρεση με δεκαδικό δίνει δεκαδικό)
int(float(9)/2)4int(float(9)/2) άρα int(9.0/2) άρα int(4.5) άρα 4
int(5/float(2)) + float(int(5/2.0))4.0int(5/float(2)) + float(int(5/2.0))άρα int(5/2.0)+float(int(2.5)) άρα int(2.5)+float(2) άρα 2+2.0 άρα 4.0