ανάμεσα στο 5 και στο 22...

Ποιος κώδικας βελτιώνει το παρακάτω :

if a<5 or a>22:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 22'

if a>=5 and a<=22:

    print 'ανάμεσα στο 5 και στο 22'

if a>=5 and a<=22:

    print 'ανάμεσα στο 5 και στο 22'

else:

     print 'κάτω από 5 ή πάνω από 22'

    

if a>=5 and a<=22:

    print 'κάτω από 5 ή πάνω από 22'

else:

    print 'ανάμεσα στο 5 και στο 22'

if a<5 or a>22:

    print 'ανάμεσα στο 5 και στο 22'

else:

     print 'κάτω από 5 ή πάνω από 22'