Τ.Ε.Μ. 4 Δρ30

Σε ένα πλοίο υπάρχουν εισητήρια Α' θέσης προς 50 ευρώ και Β' θέσης προς 20 ευρώ (κωδικοί 1 και 2 αντίστοιχα)

Ο μέγιστος αριθμός επιβατών είναι 400 άτομα. Το παρακάτω πρόγραμμα, διαβάζει την κατηγορία του εισητηρίου (0, ή 1 ) για κάθε επιβάτη, εμφανίζει το πλήθος των επιβατών της Α' θέσης και τέλος εμφανίζει το συνολικό ποσό που πληρώσαν όλοι οι επιβάτες

passengers = 0

while passengers < 400:

        cat = int( input('Κατηγορία 0 ή 1:'))

        passengers + = 1

        if cat == 0 :

                k + = 1

print 'Επιβάτες Α' θέσης :', k

total = _______________________

print ' Συνολικό ποσό', total

Επιλέξτε πως θα υπολογιστεί το συνολικό ποσό

total = k * 50 + (400 - k) * 20

total = k * 20 + (400 - k) * 50

total = k * (50 +  20)

total = k * 50 + 400 * 20