Σ.Μ. Κεφ8 "Py" in "Python"

Ποια είναι η λογική τιμή της έκφρασης:

"Py" in "Python"
 

True