Σ.Μ. Κεφ5 Καταστρώνοντας τη στρατηγική με τη while

Ο παρακάτω αλγόριθμος επιλέγει έναν αριθμό από το 1 έως και το 1000 και ο χρήστης προσπαθεί να τον μαντέψει με τη βοήθεια μηνυμάτων από το Η/Υ (αν ο αριθμός που έδωσε ο χρήστης είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος). Βελτιώστε τον αλγόριθμο στην  while ώστε ο χρήστης να σκεφτεί με καλύτερη στρατηγική και να μειώσει τις προσπάθειές του για να βρει τον κρυφό αριθμό. Οι προσπάθειες που θα μπορεί να δώσει είναι 10

import random

secret_number = random.randint(1, 1000)  # ο αριθμός που επιλέγει τυχαίο ο Η/Υ

guesses = 0   #προσπάθειες

found = False

while not found:

        guess = input(' Μάντεψε τον αριθμό')  # Ο αριθμός που δίνει ο χρήστης

        guesses + = 1

        if guess == secret_number:

                print 'Μπράβο το βρήκες με', guesses, 'προσπάθειες'

                found = True

        else:

                if guess < secrtet_number:

                        print ' Ο αριθμός σου είναι μικρότερος από τον ζητούμενο'

                else:

                        print ' Ο αριθμός σου είναι μεγαλύτερος από τον ζητούμενο'  

#Τέλος της while

if  found :  # αφού αν είναι True αρκεί (μπορούμε και found == True:)

        print 'Μπράβο το βρήκες με ', guesses, ' προσπάθειες'

else:

        print 'Δυστυχώς δεν το βρήκες'

while not found or guesses > 10:

while not found and guesses > 10:

while not found and guesses < 10:

while not found or guesses < 10: