5 έως και 10...

Ποιος κώδικας είναι ισοδύναμος με τον παρακάτω κώδικα:

if p>5 and p<=10:

    print 'πάνω από 5 έως και 10'

else:

    print 'Δε σου λέω, να το βρεις :-)'

if p<=5 or p>10:

    prnt 'Δε σου λέω, να το βρεις :-)'

if p>5 and not(p>10):

    print 'πάνω από 5 έως και 10'

if not(p<=5) and not (p>10):

    print 'πάνω από 5 έως και 10'

if not(p>5) or p<10:

    print 'Δε σου λέω, να το βρεις :-)'

if not(p<=5) or p<=10:

    print 'πάνω από 5 έως και 10'

else:

    print 'Δε σου λέω, να το βρεις :-)'