Τ.Ε.Μ Κεφ 4 Δρ18d

Πληκτρολογήστε αυτά που λείπουν ώστε να είναι ισοδύναμα τα προγράμματα (διαχωρίστε με κόμμα χωρίς κενά)

for z in range(2, 10, 4):

        print z

z =   (1) 

while  z    (2)     (3) :

        print  z

        z + =   (4) 

2,<,10,4