1.1 Ταξινόμηση χημικών ουσιών

Οι χημικές ουσίες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. Σκοπός της ταξινόμησης είναι ο προσδιορισμός όλων των τοξικολογικών, φυσικοχημικών και οικοτοξικολογικών ιδιοτήτων των ουσιών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των παρασκευασμάτων, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν κινδύνους κατά το συνήθη χειρισμό και τη χρήση τους.

 

Ας δούμε όμως τι είναι οι ουσίες και τι τα παρασκευάσματα:

Ουσίες: Είναι τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους σε φυσική κατάσταση ή στην κατάσταση που βρίσκονται μετά από οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων που απαιτούνται για τη σταθερότητα του προϊόντος και όλων των προσμίξεων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία αυτή, εκτός από οποιονδήποτε διαλύτη που μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να θίξει τη σταθερότητά της ουσίας και να τροποποιήσει τη σύνθεσή της.

Παρασκευάσματα: Είναι τα μίγματα ή τα διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες.

 

Όλες οι ουσίες υπάρχουν σ’ ένα ευρωπαϊκό ευρετήριο, EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) και σ’ ένα αντίστοιχο αμερικανικό κατάλογο ουσιών CAS (Chemical Abstract Service). Έτσι η κάθε ουσία έχει και έναν κωδικό αριθμό αναγνώρισης σε κάθε έναν από τους δύο αυτούς καταλόγους.

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας