4.6 Επίδραση υδροχλωρικού οξέος σε μέταλλα

 

 

Περίληψη: Μέρος Ι: Τα μέταλλα Zn, Fe, Al είναι πιο αναγωγικά από το υδρογόνο κατά την αντίδρασή τους με υδροχλωρικό οξύ, ενώ ο χρυσός και ο άργυρος όχι.

Μέρος ΙΙ: Ανίχνευση του υδρογόνου που προκύπτει από τις παραπάνω αντιδράσεις.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Σίδηρος

 

Άργυρος

 

Αργίλιο

 

Μαγνήσιο

 

Υδροχλωρικό οξύ

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας