3.3 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η σχέση της θεωρίας και του πειράματος, στην επιστήμη της Χημείας, είναι στενή και αλληλένδετη. Δεν μπορεί να υπάρξει θεωρία χωρίς πείραμα, αλλά ούτε και πείραμα χωρίς τη θεωρία. Η θεωρία μπορεί είτε να προηγείται είτε να έπεται της πειραματικής διαδικασίας ανάλογα με τους στόχους που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάθε φορά και ανάλογα με τη διδακτική πρακτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε.
Όταν η θεωρία προηγείται της πειραματικής διαδικασίας τότε μέσω του πειράματος σκοπεύουμε να την επαληθέψουμε. Όταν η πειραματική διαδικασία προηγείται της διδασκαλίας της θεωρίας τότε ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το πείραμα για να εκμαιεύσουμε τη θεωρία ώστε να γίνει κατανοητή από τους μαθητές.

Στην περίπτωση που θέλουμε να γράψουμε ένα εγχειρίδιο ενός πειράματος είτε αυτό προηγείται, είτε έπεται της διδασκαλίας της θεωρίας, περιμένουμε από τους μαθητές να βασιστούν στο θεωρητικό υπόβαθρο για την εκτέλεσή του.
Λέγοντας λοιπόν θεωρητικό υπόβαθρο εννοούμε τις θεωρητικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο μαθητής ώστε να μπορέσει να κάνει σύνδεση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί, να υποθέσει, να συγκρίνει, να καταλήξει σε συμπεράσματα και να τα επαληθέψει, δηλαδή  μπορεί να μυηθεί στην επιστημονική μεθοδολογία.
Το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο θα πρέπει να περιέχει μόνον εκείνες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πείραμα, να είναι σαφές και σύντομο μια και ο ρόλος του δεν είναι η επανάληψη ή η γνώση της θεωρίας, αλλά η διατύπωσή της εν συντομία, με σκοπό είτε να την επαληθέψουμε είτε να την εκμαιεύσουμε.

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας