1.8 Η ασφάλεια μέσα στο εργαστήριο – Γενικοί και ειδικοί κανόνες

Το Εργαστήριο  χημείας είναι χώρος για σοβαρή εργασία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε την ασφάλεια, τη δική μας και των συμμαθητών μας.

Πριν από κάθε πείραμα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούμε σχολαστικά στο εργαστήριο.

Κάθε ενέργειά μας θα πρέπει να είναι προσεκτική και προϊόν σοβαρής σκέψης.

Ο κίνδυνος ατυχήματος μπορεί να προέλθει από την απρόσεκτη χρήση:
του ηλεκτρικού ρεύματος, του λύχνου θέρμανσης, των χημικών ουσιών, των πολύ θερμών σώματα ή των καυτών υγρών, των παραγομένων τοξικών και εκρηκτικών αερίων, των σπασμένων γυάλινων σκευών και οργάνων, αλλά και από την αποθήκευση ασύμβατων μεταξύ τους χημικών ουσιών.

 Οι κίνδυνοι αυτοί ελαχιστοποιούνται (ενώ παράλληλα αποφεύγεται η αδικαιολόγητη φθορά ή καταστροφή του πανάκριβου εργαστηριακού εξοπλισμού), όταν είμαστε προσεκτικοί, ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες που μας δίνουν και τηρούμε σχολαστικά τις οδηγίες ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου.

Είναι απαραίτητο ο καθηγητής στο εργαστήριο να γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες ασφαλείας και να μπορεί να τους εφαρμόζει αποτελεσματικά και να ενημερώνει σωστά τους μαθητές του.


Για αυτό όσοι εργαζόμαστε στο σχολικό εργαστήριο χημείας, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά κυρίως να παίρνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην προκληθεί ατύχημα.

  ΠΙΘΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

  Ηλεκτρικό ρεύμα

  Για να αποφύγουμε ατυχήματα από το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει η ηλεκτρική εγκατάσταση του εργαστηρίου να είναι σε καλή κατάσταση και όταν χρειάζεται να κάνουμε την απαραίτητη συντήρηση (π.χ. μονωτική ταινία σε γυμνά καλώδια, αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων κ.λ.π.). Πρέπει επίσης να κάνουμε συχνά έλεγχο στις ηλεκτρικές συσκευές και να τηρούμε τις οδηγίες εκτέλεσης των πειραμάτων, στα οποία γίνεται χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου.

   Αν κάποιος πάθει ηλεκτροπληξία, τον απομακρύνουμε γρήγορα από την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι με τα χέρια, αλλά χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ξύλο, λάστιχο κλπ). Κλείνουμε το διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος.

  Πυρκαγιές

  Μπορεί να προκληθούν  από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών ή χημικών αντιδραστηρίων. Όπως:

  Οι οργανικοί διαλύτες: ο αιθέρας, οι αλκοόλες, η βενζίνη, η ακετόνη είναι πολύ πτητικές ουσίες και αναφλέγονται εύκολα, σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες. Για αυτό δεν πρέπει γυμνές φλόγες αλλά και άλλες εστίες θέρμανσης να βρίσκονται κοντά σε ατμούς οργανικών διαλυτών. Επίσης δεν πρέπει να θερμαίνονται οι παραπάνω διαλύτες σε γυμνή φλόγα, αλλά σε υδρόλουτρο.

  Ουσίες που μπορούν να αναφλεγούν μόλις έρθουν σε επαφή: με το οξυγόνο ( π.χ. φώσφορος)  για αυτό και φυλάσσεται μέσα σε νερό.
  Mε το νερό (π.χ. νάτριο, κάλιο) για αυτό φυλάσσονται μέσα σε πετρέλαιο ή πετρελαϊκό αιθέρα.

  Οι μικρές πυρκαγιές, συνήθως αντιμετωπίζονται με βρεγμένες πετσέτες (όχι όμως στην περίπτωση που έχουμε νάτριο ή κάλιο), οι μεγάλες πυρκαγιές, αφού απομακρύνουμε πρώτα τις εύφλεκτες  και εκρηκτικές χημικές ουσίες, αντιμετωπίζονται με το σβήσιμο της φωτιάς με νερό ή με τη χρήση των πυροσβεστήρων.

  Εκρήξεις

  Οι εκρήξεις οφείλονται σε εξώθερμες αντιδράσεις που γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και παράγουν αέρια. Επειδή εκλύεται θερμότητα, αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης, αυξάνεται απότομα ο όγκος των αερίων που παράγονται και δημιουργείται η έκρηξη.
  Παραδείγματα: Διάσπαση  NH4NO3, KClO3, Μίγματα αέρα-υδρογόνου, αέρα-ακετυλενίου, αέρα-υδρογονανθράκων.

  Εγκαύματα

  Θερμικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από καυτό νερό ή άλλο καυτό υγρό, από καυτούς ατμούς, από πυρωμένα σκεύη π.χ. δοκιμαστικοί σωλήνες, ποτήρια ζέσεως, σφαιρικές φιάλες, από το λύχνο θέρμανσης, από άλλες εστίες θέρμανσης και από την κατεργασία θέρμανσης των γυάλινων σωλήνων.

  Πρώτες βοήθειες: Γίνεται αρχικά πλύση με οινόπνευμα ή με διάλυμα πικρικού οξέος ή με κρύο νερό, επάλειψη με ειδική αλοιφή για θερμικά εγκαύματα και μετά επίδεση.

   

  Χημικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από τη δράση διαφόρων ουσιών, όπως οξέα, αλκαλικά διαλύματα, ορισμένα άλατα, λευκού φωσφόρου κ.ά.

  Πρώτες βοήθειες: Γίνεται αρχικά πλύση με άφθονο νερό και στη συνέχεια:
  α) αν έπεσε οξύ  γίνεται πλύση με διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 5% ή με κορεσμένο διάλυμα σόδας
  β) αν έπεσε πυκνό αλκαλικό διάλυμα γίνεται  πλύση με  διάλυμα βορικού οξέος (H3BO3 5%)

  Αν κάποιο αντιδραστήριο πέσει στα μάτια, πρέπει αμέσως να ξεπλυθούν με άφθονο νερό και στη συνέχεια αν υπάρχει και η παραμικρή ενόχληση να γίνει εξέταση από οφθαλμίατρο.

   

   

  Ηλεκτρικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν όταν περάσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το σώμα του ανθρώπου, το οποίο επιδρά στον οργανισμό κατά δύο τρόπους:
  α) Προκαλεί βλάβες λόγω της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων (φυσικοχημική επίδραση)
  β) Προκαλεί βλάβες λόγω της αναπτυσσόμενης θερμότητας (θερμικά εγκαύματα)

  Δηλητηριάσεις

  Γενικά όλα τα αντιδραστήρια, που χρησιμοποιούνται στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών, θέλουν προσοχή κατά τη χρήση τους. Ορισμένα μάλιστα από αυτά μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση στον άνθρωπο μετά την κατάποση ή την εισπνοή των ατμών τους. Τέτοια είναι: Br2, Hg, NaCN, KCN, CH3OH, CH3CH2OH, C6H5OH, C6H5NH2. Επίσης, σε ορισμένα πειράματα παράγονται αέρια ή ατμοί, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση, όπως: Cl2, HCl, CO, SO2, NO, NO2.

  Για να αποφύγουμε ατυχήματα από δηλητηρίαση πρέπει:
  α) Στις ετικέτες των δοχείων φύλαξης των αντιδραστηρίων να αναγράφονται προειδοποιητικές ενδείξεις των κινδύνων.
  β) Να τηρούνται με σχολαστικότητα οι οδηγίες χρήσης των αντιδραστηρίων.
  γ) Τα πειράματα, στα οποία παράγονται επικίνδυνα αέρια ή ατμοί, να γίνονται σε απαγωγό αερίων και αν δεν υπάρχει, σε ανοιχτό χώρο.
  δ) Οι χημικές ουσίες να μη δοκιμάζονται με το στόμα, να μη μυρίζονται απευθείας οι ατμοί τους και να μη αναρροφώνται με το στόμα για να γεμίσουμε τα σιφώνια.

   

  Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση που κάποιος λιποθυμήσει, τον ξαπλώνουμε  με τα πόδια μαζεμένα, σε χώρο που αερίζεται καλά. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του στην περιοχή του στήθους, του λαιμού και της μέσης. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια.

  Αν κάποια χημική ουσία πέσει στο δέρμα ή στα μάτια ή στην περίπτωση επαφής του δέρματος ή των οφθαλμών με καυστικές ή τοξικές ουσίες, ξεπλένουμε τη συγκεκριμένη περιοχή με άφθονο κρύο νερό. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια  ή εξέταση από οφθαλμίατρο.
   
  Αν, κατά λάθος, κάποιος καταπιεί μια χημική ουσία, ειδοποιούμε αμέσως το γιατρό, ο οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί με ακρίβεια για το είδος και την ποσότητα της ουσίας.

  Μικροτραυματισμοί

  Μπορεί να προκληθούν, από ραγισμένα ή σπασμένα γυάλινα σκεύη όπως: δοκιμαστικοί σωλήνες, ποτήρια ζέσεως, σφαιρικές φιάλες κ.ά., όταν δεν χρησιμοποιούνται με προσοχή ή κατά τη μεταφορά τους ή και κατά τη συναρμολόγηση διαφόρων διατάξεων που μας χρειάζονται στο εργαστήριο.

  Για να αποφύγουμε ατυχήματα από κοψίματα πρέπει:
  α) Να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σπασμένα και ραγισμένα γυάλινα σκεύη.
  β) Να χρησιμοποιούμε πανί όταν πιέζουμε γυάλινους σωλήνες π.χ. όταν περνάμε θερμόμετρο από την τρύπα πώματος.

  Πρώτες βοήθειες: Αν κάποιος τραυματιστεί και αιμορραγεί, πιέζουμε επάνω στην πληγή με μια καθαρή πετσέτα, φορώντας γάντια μιας χρήσης, και φωνάζουμε αμέσως το γιατρό.

   

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  Η ασφάλεια σε ένα εργαστήριο δεν ξεκινά όταν μπούμε μέσα σε αυτό αλλά από  πριν.

  Φροντίζουμε πριν μπούμε στο εργαστήριο να έχουμε ηρεμήσει και να έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε διατεθειμένοι να υπακούσουμε στις οδηγίες του καθηγητή. Μιλάμε χαμηλόφωνα, όσο ακριβώς χρειάζεται για να συνεννοηθούμε με τους συμμαθητές  μας ή με τον καθηγητή. Το εργαστήριο είναι χώρος υπεύθυνης εργασίας και όχι παιχνιδιού ή αστεϊσμών.

  Κάθε εργασία έχει το δικό της ρυθμό. Ειδικά στο εργαστήριο δε χρειάζεται βιασύνη. Οι πειραματικές ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρώνονται στο χρονικό όριο της διδακτικής ώρας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι μπορούμε να χάνουμε χρόνο μετακινούμενοι άσκοπα στην αίθουσα του εργαστηρίου, οπότε πιθανόν να γίνουμε και αίτιοι ατυχημάτων.

  Επειδή οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται από τον καθένα μας για πρώτη φορά και σίγουρα η δεξιότητά μας στο χειρισμό οργάνων και συσκευών είναι μικρή, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σ’ αυτό ακριβώς που μας ζητείται να κάνουμε, ώστε να μη γίνει κάποιο λάθος και προκληθεί ατύχημα. Επίσης πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί όταν μετακινούμαστε στο εργαστήριο, ώστε να μην πέσουμε πάνω σε  πάγκους ή παρασύρουμε όργανα, τα ρίξουμε στο πάτωμα και τα σπάσουμε, ή χύσουμε (θερμά ή καυστικά) υγρά ή σκοντάψουμε σε καρέκλα ή πάγκο ή πέσουμε πάνω σε άλλον ανύποπτο συμμαθητή μας και προξενήσουμε ατύχημα.

   

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  1. Στο Εργαστήριο εκτελούμε μόνο το πείραμα ή την άσκηση που έχει καθοριστεί από τον καθηγητή. Ερχόμαστε πάντα προετοιμασμένοι για το πείραμα που θα εκτελέσουμε. Διαβάζουμε προσεκτικά το θεωρητικό μέρος, τις οδηγίες και τα φύλλα εργασίας, ώστε να γνωρίζουμε πολύ καλά τι προβλέπει η άσκηση που θέλουμε να διεκπεραιώσουμε και ποια είναι ακριβώς η πορεία της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομούμε χρόνο και αποφεύγουμε ανεπιθύμητα λάθη ή ατυχήματα. Επίσης, τηρούμε πιστά τις οδηγίες που δίνονται στον Εργαστηριακό Οδηγό και συμβουλευόμαστε τον υπεύθυνο καθηγητή για τυχόν απορίες. Δεν επιχειρούμε πειράματα που δεν περιλαμβάνονται στην καθορισμένη εργασία της ημέρας.

   

  2. Κατά τη διάρκεια της άσκησης πρέπει να φοράμε βολικά ρούχα.
  Ανοιχτά παπούτσια ή σανδάλια ή σαγιονάρες δεν προσφέρουν καμιά προστασία από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
  Τα μακριά μαλλιά πρέπει να τα  δένουμε πίσω , για να μη μπορούν να έρθουν σε επαφή με αναμμένους λύχνους ή με χημικά αντιδραστήρια, ενώ αν φοράμε μακριά και χαλαρά ρούχα, πρέπει να τα μαζεύουμε κατάλληλα.
  Τα χέρια μας πρέπει να είναι καθαρά.
  Φακούς επαφής δεν πρέπει να  φοράμε διότι μπορεί να παγιδεύσουν στα μάτια μας επικίνδυνες ουσίες. 
  Να φοράμε πάντα, μπλούζα εργαστηρίου και προστατευτικά γυαλιά.

   

  3. Δεν επιτρέπεται να καταναλώνουμε τρόφιμα, αναψυκτικά κτλ. στο χώρο του εργαστηρίου, ούτε να βάζουμε στο στόμα μας μολύβια, στυλό,  χαρτιά κ.λ.π. Στο εργαστήριο υπάρχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, με τις οποίες θα μπορούσαν αυτά να έχουν έρθει σε επαφή. Μη  βάζετε τίποτα στο στόμα σας ενώ είστε στο εργαστήριο.

   

   

  4. Χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή τα γυάλινα σκεύη του εργαστηρίου. Δεν ασκούμε πίεση επάνω τους, επειδή είναι πιθανό να σπάσουν και να μας τραυματίσουν.
  Να  είστε πολύ προσεκτικοί όταν βάζετε θερμόμετρα ή σωλήνες σε λαστιχένια πώματα ή πώματα φελλού.

   

   

  5. Δεν μεταφέρουμε έξω από το εργαστήριο όργανα, σκεύη και υλικά, χωρίς την έγκριση του καθηγητή.

   

  6.  Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων:

  α) Χειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή τις συσκευές, τα όργανα και τα σκεύη και εφόσον είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε καταλάβει τον τρόπο χρήσης τους.
  Αν κάτι από τα όργανα ή τις συσκευές είναι φθαρμένο και μπορεί να προκληθεί ατύχημα, ενημερώνουμε αμέσως τον καθηγητή.

  β) Διατηρούμε τον πάγκο καθαρό και χωρίς περιττά σκεύη ή αντιδραστήρια.

  γ) Συνεργαζόμαστε μόνο με τα μέλη της ομάδας μας και δεν ενοχλούμε τις άλλες ομάδες.

  δ) Δε ζητούμε υλικά από άλλες ομάδες, αλλά μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή.

  ε) Δεν τοποθετούμε σκεύη και αντιδραστήρια  στην άκρη του πάγκου.

  στ) Προτού ενεργοποιήσουμε τις συσκευές , καλούμε τον καθηγητή να τις ελέγξει και να διαπιστώσει αν η συναρμολόγηση της πειραματικής διάταξης είναι σωστή.

  ζ) Πιάνουμε πάντοτε με ειδική λαβίδα ή με αντιθερμικά γάντια τη λαβή οποιουδήποτε γυάλινου ή μεταλλικού δοχείου μέσα στο οποίο έχουμε θερμάνει κάτι.

  η) Απαγορεύεται η άμεση θέρμανση με γυμνή φλόγα εύφλεκτων ουσιών (π.χ. της αιθανόλης, ακετόνης κ.α.), καθώς και το πλησίασμά τους σε αναμμένο λύχνο.

  θ) Δεν πλησιάζουμε το πρόσωπο ή τα μαλλιά ή τα ρούχα σε αναμμένο λύχνο ή συσκευή υγραερίου. Προσέχουμε κατά τη στιγμή που ανάβουμε τον λύχνο διότι έχουμε την τάση να πλησιάζουμε το πρόσωπό μας πάνω απ’ αυτόν.

  ι) Όταν θερμαίνουμε υγρό στο λύχνο ή στο γκαζάκι, το δοχείο ζέσης τοποθετείται επάνω σε πλέγμα αμιάντου.

  ια) Δεν αφήνουμε το λύχνο αναμμένο, αν δεν τον χρειαζόμαστε.

  ιβ) Δεν βραχυκυκλώνουμε τροφοδοτικά, μπαταρίες, συσσωρευτές ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία στα καλώδια σύνδεσης και να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Επίσης θα καταστραφούν οι ηλεκτρικές πηγές.

  ιγ) Όταν πειραματιζόμαστε όρθιοι σπρώχνουμε το κάθισμά μας κάτω από τον πάγκο και δεν το βγάζουμε στο διάδρομο.

  ιδ) Αν χυθούν στον εργαστηριακό πάγκο ή στο πάτωμα υγρά, ειδοποιούμε τον καθηγητή και φροντίζουμε να τα καθαρίσουμε για να μη προκληθεί ατύχημα.

  ιε) Δεν αγγίζουμε υλικά και συσκευές που βρίσκονται στον πάγκο επίδειξης.

  7. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει (ατύχημα, τραυματισμός ακόμη και ο μικρότερος, ζημιά, λάθος χειρισμός, κάτι που μπορεί να είναι αίτιο ατυχήματος π.χ. υπερβολική φλόγα σε έναν λύχνο που βρίσκεται στον απαγωγό αερίων κ.λ.π.), ειδοποιούμε αμέσως τον καθηγητή που βρίσκεται στο εργαστήριο. 

  8. Στο τέλος της άσκησης:

  α) Πλένουμε προσεκτικά (με νερό και σαπούνι) τα σκεύη που χρησιμοποιήσαμε και τα στεγνώνουμε, ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη άσκηση.
  Καθαρίζουμε τους πάγκους του εργαστηρίου ή το πάτωμα από αναλώσιμα ή από υγρά που έχουν πέσει ή από υπολείμματα οργάνων που έσπασαν.
  Ρωτάμε τον υπεύθυνο καθηγητή για το πού θα πεταχτούν ή θα αποθηκευτούν τα άχρηστα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Συνήθως πετάμε τα υγρά απόβλητα στην αποχέτευση, αφήνοντας τη βρύση να τρέχει. Τα στερεά απορρίμματα ή τα σπασμένα γυαλιά τα τοποθετούμε σε σακούλες απορριμμάτων.

  β) Σβήνουμε το λύχνο ή το γκαζάκι, και αποσυνδέουμε από το ηλεκτρικό ρεύμα όλα τα όργανα και τις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, αποσυναρμολογούμε με προσοχή τις πειραματικές διατάξεις και  τοποθετούμε ότι χρησιμοποιήσαμε στη θέση τους.
  Κάνουμε σχολαστικό έλεγχο στους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υγραερίου και νερού.
  γ) Μετά το πείραμα πλένουμε τα χέρια μας.

  δ) Πριν αποχωρήσουμε από το εργαστήριο, βεβαιωνόμαστε ότι αφήσαμε τη θέση εργασίας καθαρή και χωρίς ξένα προς την εργασία αντικείμενα.

   

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

  α) Χρησιμοποιούμε μόνο όσα αντιδραστήρια έχουν σχέση με το πείραμα που θα πραγματοποιήσουμε και διαθέτουν ετικέτα με το περιεχόμενο στη συσκευασία τους, την οποία και διαβάζουμε προσεκτικά δύο φορές πριν τη χρήση της ουσίας. Δεν τα δοκιμάζουμε και δεν τα μυρίζουμε.

   

  β) Η αναρρόφηση με οποιονδήποτε τύπο σιφωνίου, γίνεται πάντοτε με τη βοήθεια ελαστικού αναρροφητήρα (πουάρ) και ποτέ με το στόμα.

  γ) Ποτέ δε στρέφουμε δοκιμαστικό σωλήνα που θερμαίνουμε, στο πρόσωπό μας ή στο πρόσωπο άλλων.

  δ) Δε θερμαίνουμε δοκιμαστικό σωλήνα στον πυθμένα του, αλλά λίγο παραπάνω από την επιφάνεια του υγρού, ανακινώντας συγχρόνως τον σωλήνα. Έτσι αποφεύγουμε τον απότομο βρασμό και την εκτίναξη του περιεχομένου του.

  ε) Ποτέ δεν ανακατεύουμε δύο αντιδραστήρια στην τύχη.

  στ) Ποτέ δεν πιάνουμε στερεό αντιδραστήριο με το χέρι. Χρησιμοποιούμε πάντοτε σπάτουλα (ή λαβίδα).

  ζ) Πάντοτε κολλάμε μια ετικέτα με τα χαρακτηριστικά του αντιδραστηρίου που παρασκευάσαμε στο μπουκάλι στο οποίο θα αποθηκευτεί.

  η) Κατά τις αραιώσεις των πυκνών οξέων, ιδιαίτερα του θειικού οξέος ποτέ δεν προστίθεται το νερό στο οξύ αλλά το οξύ προστίθεται σιγά – σιγά στο νερό.

  θ) Ποτέ δεν θερμαίνουμε ογκομετρικούς κυλίνδρους και φιάλες αντιδραστηρίων, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν και να προκληθούν ατυχήματα.

  ι) Τα  πολύ θερμά δοχεία (ποτήρια, φιάλες, δοκιμαστικοί σωλήνες κ.λ.π.), για να ψυχθούν τοποθετούνται σε επιφάνειες που δεν καίγονται (π.χ. πλέγμα αμιάντου).

  ια) Δεν ρίχνουμε κάποιο αντιδραστήριο που μας περίσσεψε στο δοχείο από όπου αρχικά το πήραμε.

  ιβ) Το πώμα που βγάζουμε από κάθε φιάλη πρέπει να το βάζουμε στην ίδια και όχι σε άλλη.
  ιγ) Όταν θέλουμε να μυρίσουμε ένα αντιδραστήριο, δεν το πλησιάζουμε στη μύτη μας, αλλά με τη βοήθεια της παλάμης μας δημιουργούμε ρεύμα αέρα.

  ιδ) Δεν παίρνουμε υγρό με σιφώνιο βάζοντας το σιφώνιο μέσα στο δοχείο, αλλά πρώτα βάζουμε το υγρό σε ποτήρι ζέσεως και μετά με το σιφώνιο γίνεται η μεταφορά.

   

   

   

   

  Αρχή Σελίδας