1.6 Συλλογή και απόρριψη χημικών ουσιών

Κάθε χημικό εργαστήριο, όπως κάθε σπίτι, παράγει σκουπίδια (απόβλητα).

Ποια είναι τα σκουπίδια ενός χημικού εργαστηρίου:

1. Διαλύτες, οξέα, βάσεις, οξειδωτικά σώματα που χρησιμοποιούνται σε διάφορες αναλύσεις. 

2. Αχρησιμοποίητα χημικά υλικά των οποίων ο χρόνος αποθήκευσης έχει λήξει και αντιδραστήρια που παραμένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3. Διάφορα υλικά όπως σπασμένο γυάλινο υλικό, μέταλλα, κ.ά.

 

Τα παραπάνω «σκουπίδια» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Σε αυτά που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα
  • Στα μη επικίνδυνα

Τα επικίνδυνα επιβάλλεται να συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο του εργαστηρίου όπου θα υπάρχουν κατάλληλα δοχεία. Τα δοχεία αυτά θα πρέπει να έχουν λείες επιφάνειες, χωρίς ρωγμές και οξειδώσεις, να κλείνουν καλά, ενώ το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα να είναι συμβατό με τα σκουπίδια.
Τα δοχεία αφού γεμίσουν, θα πρέπει να κλείσουν ερμητικά και να τοποθετηθεί ετικέτα όπου θα γράφεται το είδος του περιεχομένου (π.χ. επικίνδυνα απόβλητα) και η ημερομηνία γεμίσματος του δοχείου.

Στη συνέχεια όλα τα δοχεία, απ’ όλα τα εργαστήρια συγκεντρώνονται σε έναν κεντρικό χώρο συγκέντρωσης επικίνδυνων σκουπιδιών, αν βεβαίως υπάρχει, και από εκεί μεταφέρονται σε χώρους που έχει υποδείξει η πολιτεία. Η μεταφορά των επικίνδυνων ουσιών γίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
Τα μη επικίνδυνα υλικά, πρέπον είναι, να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα δοχεία και από εκεί με τα απορριμματοφόρα  οχήματα να μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους απόθεσης των απορριμμάτων.