1.2 Κατηγορίες ουσιών – Παρασκευασμάτων

1. Εκρηκτικές: Στέρεες, υγρές, παχύρρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και παρασκευάσματα που αντιδρούν εξώθερμα με ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόμη και χωρίς την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου και που υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα και γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας.


2. Οξειδωτικές: Είναι οι ουσίες και τα παρασκευάσματα τα οποία σε επαφή με άλλες ουσίες και ιδίως εύφλεκτες, προκαλούν ισχυρή εξώθερμη αντίδραση.


3. Εύφλεκτες: Είναι υγρές ουσίες και παρασκευάσματα με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης.


4. Τοξικές: Είναι ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία μετά από εισπνοή, κατάποση ή απορρόφησή τους μέσω του δέρματος ακόμα και σε ελάχιστη ποσότητα προκαλούν το θάνατο, οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.


5. Επιβλαβείς: Είναι ουσίες και παρασκευάσματα που εισπνεόμενα, καταπινόμενα ή  απορροφούμενα μέσω του δέρματος μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο, οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.


6. Οικοτοξικολογικές ουσίες: Είναι αυτές που επιβαρύνουν ανεπιθύμητα το οικοσύστημα.


7. Καρκινογόνες: Είναι ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία εισπνεόμενα, καταπινόμενα ή απορροφούμενα μέσω του δέρματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισής του.


8. Επικίνδυνες για το περιβάλλον: Είναι ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, αν εισαχθούν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν ή μπορεί να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, οι ουσίες και τα παρασκευάσματα διακρίνονται και σε άλλες όπως πολύ εύφλεκτες, εξαιρετικά εύφλεκτες, διαβρωτικές, ερεθιστικές, κ. ά.
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν ουσίες και παρασκευάσματα που ανήκουν στις λεγόμενες επικίνδυνες ουσίες – παρασκευάσματα.

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας