3.2 Στόχοι του πειράματος

Γενικά οι σκοποί και οι στόχοι οποιασδήποτε διδασκαλίας, είτε θεωρητικής διδασκαλίας είτε πειραματικής διδασκαλίας, διευκρινίζουν το γιατί διδάσκουμε. Περιγράφουν τι είδους αλλαγές προσπαθούμε να επιφέρουμε στους μαθητές.
Επίσης εντοπίζουν ποιες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις αναμένουμε να αποκτήσουν οι μαθητές ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας, τόσο της θεωρίας όσο και του πειράματος.

Η μετάβαση από τους σκοπούς στους στόχους σημαίνει ότι γινόμαστε σταδιακά πιο συγκεκριμένοι και πιο βραχυπρόθεσμοι.

Οι σκοποί της διδασκαλίας μαρτυρούν την πρόθεση και το γενικό προσανατολισμό της διδασκαλίας , χωρίς όμως να παρέχουν μεγάλη πρακτική βοήθεια όταν ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες και είναι συνήθως μακροπρόθεσμοι.

Οι στόχοι της διδασκαλίας είναι πολύ ειδικοί και συχνά βραχυπρόθεσμοι. Εκτός από τη βοήθεια που παρέχουν στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, είναι πολύ χρήσιμοι στην αξιολόγηση της διδασκαλίας (Θεωρίας και πειράματος).
Οι στόχοι θα λέγαμε ότι είναι τα σημεία αφετηρίας από τα οποία μπορούμε να φτάσουμε στους σκοπούς. Οι σκοποί αντιπροσωπεύουν σημαντικές και μακροπρόθεσμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ενώ οι στόχοι είναι βραχυπρόθεσμοι και βοηθούν στην προσέγγιση των γενικότερων σκοπών.

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης των διδακτικών στόχων της θεωρητικής και της πειραματικής διδασκαλίας. Από αυτά το πιο διαδεδομένο είναι το σύστημα Bloom σύμφωνα με το οποίο οι διδακτικοί στόχοι κατατάσσονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 1. Γνωστικούς, αυτοί δηλαδή που συνδέονται με τις νοητικές διαδικασίες (συλλογισμός, σχεδιασμός, κριτική σκέψη, κατανόηση, εφαρμογή γνώσης, ανάλυση, σύνθεση κ.λ.π).
 2. Συναισθηματικούς, όσοι δηλαδή έχουν σχέση με τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις αξίες.
 3.  Ψυχοκινητικούς, όπως για παράδειγμα η δεξιότητα χειρισμού εργαστηριακού εξοπλισμού, η δεξιότητα χειρισμού Η/Υ, η δεξιότητα στο σχεδιασμό και στη συναρμολόγηση μιας εργαστηριακής συσκευής κ.λ.π.

 

Ένα τέτοιο σύστημα ταξινόμησης των διδακτικών στόχων μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, αρχικά να κατανοήσει την αναγκαιότητα διατύπωσης διδακτικών στόχων κάθε φορά που πρέπει να οργανώσει μια διδασκαλία και τελικά να μπορέσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια διδασκαλία, είτε θεωρητική είτε πειραματική.

Έτσι λοιπόν μια καλά σχεδιασμένη πειραματική διαδικασία πρέπει, αφού προηγηθεί μια σύντομη περιγραφή του πειράματος που πρόκειται να εκτελεστεί, στη συνέχεια :

  • Να λάβει υπόψη τους γενικούς σκοπούς που εξυπηρετεί η διδασκαλία του πειράματος στην εκπαίδευση των μαθητών. Οι σκοποί αυτοί θα πρέπει να καταγραφούν από τον εκπαιδευτικό προσεκτικά, γνωρίζοντας ότι αντιπροσωπεύουν σημαντικές και μακροπρόθεσμες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές.
  • Να καταγράψει τους διδακτικούς στόχους κάθε πειραματικής διαδικασίας ξεχωριστά, γνωρίζοντας ότι οι στόχοι αυτοί είναι βραχυπρόθεσμοι, μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε διαφορετική πειραματική διδασκαλία και βοηθούν στην προσέγγιση των γενικότερων σκοπών.   

   

   

   

  Αρχή Σελίδας