4.14 Παρασκευή σαπουνιού

 

 

Περίληψη: Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Αιθανόλη

 

Υδροξείδιο του νατρίου

 

Χλωριούχο νάτριο

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας