4.9 Ποιοτική ανάλυση ιόντων

 

 

Περίληψη: Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος ή καλύτερα ενός ιόντος. Συγκεκριμένα δείχνεται η καταβύθιση και η ανίχνευση των παρακάτω ιόντων:

α) Ανιόντα χλωρίου, βρωμίου, ιωδίου
β) Θειικά ανιόντα
γ) Κατιόντα αργιλίου 
δ) Κατιόντα σιδήρου 
ε) Κατιόντα μολύβδου

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Χλωριούχο νάτριο

 

Βρωμιούχο νάτριο

 

Ιωδιούχο νάτριο

 

Νιτρικός άργυρος

 

Αμμωνία

 

Θειικό νάτριο

 

Θειικό οξύ

 

Νιτρικό βάριο

 

Υδροχλωρικό οξύ

 

Χλωριούχο αργίλιο

 

Υδροξείδιο του νατρίου

 

Χρωμικό κάλιο

 

Νιτρικός μόλυβδος

 

Τριχλωριούχος σίδηρος

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας