4.13 Παρασκευή αιθανικού αιθυλεστέρα

 

 

Περίληψη: Σύνθεση του οξικού αιθυλεστέρα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, με τη μέθοδο εστεροποίησης κατά Fisher, από οξικό οξύ και αιθυλική αλκοόλη, σε όξινο περιβάλλον με θειικό οξύ. Στη μεγάλη κλίμακα το προϊόν παραλαμβάνεται με απόσταξη καθαρίζεται και ταυτοποιείται από τη χαρακτηριστική μυρωδιά του ανανά.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Θειικό οξύ

 

Αιθανόλη

 

Οξικό οξύ

 

Χλωριούχο ασβέστιο

 

Ανθρακικό νάτριο

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας