3.10 Φύλλο αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γενικά θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των στόχων και να χρησιμεύει ως βάση για την αναθεώρηση των δραστηριοτήτων ή το σχεδιασμό νέων, ώστε να μη δημιουργούνται στους μαθητές γνωστικά κενά. Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης όταν πρόκειται για σημαντικές γραπτές εξετάσεις οι ερωτήσεις που τίθενται θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν κυρίως τους σκοπούς.
Αν πρόκειται για μικρά τεστ στη διάρκεια της διδασκαλίας, τότε πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους στόχους, ώστε να είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την πρόοδο των μαθητών και να εντοπίσουμε τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία.

Ένα ολοκληρωμένο πειραματικό εγχειρίδιο Χημείας θα πρέπει στο τέλος να περιλαμβάνει και φύλλο αξιολόγησης των μαθητών.
Το φύλλο αξιολόγησης περιέχει ερωτήσεις γνώσεων διαφόρων τύπων, με τις οποίες ο μαθητής θα αξιολογηθεί τόσο στη θεωρία όσο και στο αντίστοιχο πείραμα.

Το φύλλο αυτό το έχει μόνο ο εκπαιδευτικός και δεν μοιράζεται στους μαθητές εκ των προτέρων, πριν την εκτέλεση του πειράματος μαζί με το υπόλοιπο εγχειρίδιο, αλλά δίνεται μέσα στην τάξη στα πλαίσια της συνήθους διαδικασίας αξιολόγησης, έχοντας τη μορφή ολιγόλεπτου τεστ.
Το φύλλο αξιολόγησης μαζί με το φύλλο εργασίας των μεταεργαστηριακών ερωτήσεων, θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει σωστά τον κάθε μαθητή συνολικά και στη θεωρία και στο αντίστοιχο πείραμα, καθώς και να διαπιστώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο στη διδασκαλία της θεωρίας, όσο και στη διδασκαλία του πειράματος.

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας