3.8 Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

Όταν ένας μαθητής καλείται να εκτελέσει ένα πείραμα, οι εγκεφαλικές δραστηριότητες που πρέπει να επιτελέσει είναι πολλές και περίπλοκες μια και θα πρέπει:

 1. Να θυμηθεί θεωρία
 2. Να αναγνωρίσει συσκευές και να θυμηθεί τον τρόπο λειτουργίας τους, ή αν πρόκειται για συσκευές με τις οποίες έρχεται πρώτη φορά σε επαφή να κατανοήσει το πώς λειτουργούν από τις προφορικές ή γραπτές οδηγίες του καθηγητή
 3. Να αναγνωρίσει υλικά και αντιδραστήρια
 4. Να θυμηθεί δεξιότητες που χρειάζονται για το πείραμα και να αποκτήσει και νέες
 5. Να διαβάσει τις γραπτές οδηγίες του εγχειριδίου και ταυτόχρονα να προσέξει και τις προφορικές οδηγίες που τυχόν δίνονται από τον καθηγητή
 6. Να καταλαβαίνει τι κάνει κατά τη διάρκεια του πειράματος συνδυάζοντας τη θεωρία με το πείραμα, κ.ά.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ο μαθητής να φτάνει σε τέτοιο σημείο κούρασης, ώστε γρήγορα να παρατήσει κάθε προσπάθεια επικέντρωσης της προσοχής, με αποτέλεσμα:

 1. Να ακολουθεί μηχανικά τις οδηγίες σα συνταγή
 2. Να ρωτάει συνέχεια τους συμμαθητές του αντιγράφοντας μηχανικά τις κινήσεις τους
 3. Να σταματήσει την εκτέλεση του πειράματος θεωρώντας ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει κ.ά

Όλες αυτές οι ενέργειες των μαθητών έχουν σαν αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι στόχοι της πειραματικής διαδικασίας.

Για να αποφύγουμε λοιπόν τα παραπάνω, ένα σωστό εγχειρίδιο πειράματος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τμήμα  προεργαστηριακών ερωτήσεων τις οποίες καλείται ο μαθητής να απαντήσει πριν την εκτέλεση του πειράματος.
Η συμπλήρωση των προεργαστηριακών ερωτήσεων μπορεί να γίνει είτε στο σπίτι, όταν είναι πολλές μια και το εγχειρίδιο πειράματος πρέπει να μοιράζεται στους μαθητές αρκετές μέρες πριν την εκτέλεσή του ώστε να το μελετήσουν και να ξέρουν τι θα εκτελέσουν, είτε μέσα στο εργαστήριο πριν την έναρξη του πειράματος. Είναι αναγκαίο επίσης, οι ερωτήσεις αυτές να απαντηθούν από τους μαθητές, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, μέσα στο εργαστήριο πριν την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα για όλους τους μαθητές, ιδιαίτερα για αυτούς που δυσκολεύτηκαν να τις απαντήσουν.

Οι προεργαστηριακές ερωτήσεις μπορεί είναι διαφόρων τύπων όπως ερωτήσεις που αναφέρονται σε έννοιες, ορισμούς, ονοματολογία, ή ερωτήσεις που έχουν υπολογιστικό χαρακτήρα ή και ερωτήσεις που αναφέρονται σε εργαστηριακές τεχνικές. Όλες όμως αναφέρονται σε προϋπάρχουσα γνώση που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τη θεωρία του συγκεκριμένου κάθε φορά πειράματος.

Η συμπλήρωση των προεργαστηριακών ερωτήσεων:

 • Θα δημιουργήσει το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα για όλους, ώστε οργανώσουν και να συσχετίσουν τα νέα δεδομένα και θεωρίες με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους
 • Θα συμπληρώσει τυχόν κενά που μπορεί να έχουν σε προϋπάρχουσα γνώση
 • Θα βοηθήσει  τους μαθητές να επιτελέσουν όλες τις προαναφερθείσες εγκεφαλικές δραστηριότητες χωρίς να κουραστούν
 • Θα βοηθήσει τους μαθητές να ξεχωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες του πειράματος από τις λιγότερο σημαντικές, ώστε να επικεντρώσουν εκεί που πρέπει

   

   

   

 

Αρχή Σελίδας