4.2 Διάσπαση χλωρικού καλίου

 

 

Περιγραφή: Η διάσπαση του χλωρικού καλίου με θέρμανση με καταλύτη και χωρίς καταλύτη προς χλωριούχο κάλιο και οξυγόνο, καθώς και ανίχνευση του οξυγόνου.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Χλωρικό κάλιο

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας