3.9 Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

Ένα καλό εγχειρίδιο πειράματος θα πρέπει να περιλαμβάνει μετά τις προεργαστηριακές ερωτήσεις και μεταεργαστηριακές ερωτήσεις, οι οποίες σχεδιάζονται με γνώμονα τα σημαντικά σημεία του πειράματος, τόσο από πλευράς θεωρίας, όσο και από πλευράς τεχνικής.

Οι μεταεργαστηριακές ερωτήσεις μπορεί είναι διαφόρων τύπων όπως ερωτήσεις που αναφέρονται σε παρατηρήσεις που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του πειράματος και συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει, σε υπολογισμούς, σε διαδικασίες, και σε εκτίμηση αποτελεσμάτων.

Ο εκπαιδευτικός, αφού μοιράσει τα φύλλα εργασίας με τις μεταεργαστηριακές ερωτήσεις αμέσως μετά το τέλος του πειράματος,  ζητάει από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις αυτές, συνήθως στο σπίτι τους, υπό  μορφή εργασίας, μια και ο εργαστηριακός χρόνος είναι περιορισμένος. Στη συνέχεια τα φύλλα αυτά εργασίας συλλέγονται την επόμενη φορά από τον εκπαιδευτικό, διορθώνονται, βαθμολογούνται και χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα κριτήρια, (φύλλο αξιολόγησης, συμμετοχή και γενική στάση του μαθητή κατά την πειραματική διαδικασία κ.ά), στην τελική αξιολόγηση του κάθε μαθητή.

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας