1.3 Χρήση ετικέτας χαρακτηρισμού

Η χρήση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων περικλείει σοβαρούς κινδύνους, αν γίνεται χωρίς τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η ετικέτα χαρακτηρισμού επισύρει την προσοχή των χειριστών τέτοιων ουσιών ή παρασκευασμάτων στους κινδύνους που υπάρχουν σε ορισμένα τέτοια υλικά.
Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούνται σήματα κινδύνου, που τυπώνονται με μαύρο χρώμα σε πορτοκαλοκίτρινο φόντο. Τα σήματα αυτά συνοδεύονται και από γράμματα που το καθένα δηλώνει και μια ιδιότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

Σημασία συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα σήματα κινδύνου

 

Σημασία

Σύμβολο

Σημασία

Σύμβολο

Εκρηκτικό
Explosive
E

Εύφλεκτο
Flammable
F+

Διαβρωτικό
Corrosive
C

Επιβλαβές
Harmful
Xn

Οξειδωτικό
Oxidizing
O

Επιβλαβές
Harmful
Xi

Τοξικό
Toxic
T

Επικίνδυνο
για το περιβάλλον
N

Τοξικό
Toxic
T+

Ραδιενεργό
Radioactive
R

Εύφλεκτο
Flammable
F

Βιολογικό
Biological
Β

 

Υπάρχουν επίσης και οι λεγόμενες:

1. «Φράσεις R»: που υποδηλώνουν τους ιδιαίτερους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η χρήση της ουσίας. Οι «φράσεις R», αποτελούνται από το γράμμα R και από ένα αριθμό ή από συνδυασμό αριθμών. Για παράδειγμα η φράση R1 σημαίνει: εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση, η R5 σημαίνει: η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, η R14/15 σημαίνει: σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά εξόχως εύφλεκτα αέρια.

 

2. «Φράσεις S»: που δηλώνουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας. Αποτελούνται από το γράμμα S και από έναν αριθμό ή από συνδυασμό αριθμών. Για παράδειγμα, S2 σημαίνει: μακριά από παιδιά, S1/2 σημαίνει: φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά, η S3/9/49 σημαίνει: διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό μέρος.

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας