Σημασία των φράσεων κινδύνων R

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ R
R1

 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση

R2
Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης
R3
Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης
R4

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις

R5

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη

R6

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

R7

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

R8

Μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη καυσίμων υλικών σε επαφή με αυτά

R9

Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με καύσιμα υλικά

R10

Εύφλεκτο

R11

Λίαν εύφλεκτο

R12

Εξαιρετικά εύφλεκτο

R13

Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο

R14

Αντιδρά βίαια με το νερό

R15

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια

R16

Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με οξειδωτικές ουσίες

R17

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα

R18

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα-εκρηκτικά μίγματα ατμού-αέρα

R19

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια

R20

Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R21

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

R22

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R23

Τοξικό όταν εισπνέεται

R24

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R25

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

R26

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται

R27

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R28

Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R29

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R30

Κατά τη χρήση γίνεται λίαν εύφλεκτο

R31

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R32

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R33

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων

R34

Προκαλεί εγκαύματα

R35

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα

R36

Ερεθίζει τα μάτια

R37

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα

R38

Ερεθίζει το δέρμα

R39

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων

R40

Πιθανός κίνδυνος μόνιμων επιδράσεων

R41

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών κακώσεων

R42

Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής

R43

Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της επαφής με το δέρμα

R44

Κίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί σε χώρο όπου δεν ανακυκλώνεται ο αέρας

R45

Καρκινογόνο

R46

Δύναται να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις

R47

Δύναται να προκαλέσει συγγενείς παραμορφώσεις

R48

Κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης

R49

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται

R50

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R51

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R52

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς

R53

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

R54

Πολύ τοξικό για τη χλωρίδα

R55

Τοξικό για την πανίδα

R56

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους

R57

Τοξικό για τις μέλισσες

R58

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

R59

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R14/15

Αντιδρά βίαια με το νερό εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα

R15/29

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα αέρια

R20/21

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα

R21/22

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης

R20/22

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης

R20/21/22

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης

Παρατήρηση: Με τον ίδιο τρόπο όλοι οι συνδυασμοί φράσεων κινδύνου προκύπτουν από τον συνδυασμό των επιμέρους φράσεων.

 

Σημασία των φράσεων προφύλαξης S

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ S

S1

 Φυλάσσεται κλειδωμένο

S2

Μακριά από παιδιά

S3

Φυλάσσεται σε δροσερό μέρος

S4

Μακριά από κατοικημένους χώρους

S5

Διατηρείτε το περιεχόμενο μέσα σε……

S6

Διατηρείτε σε ατμόσφαιρα……

S7

Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

S8

Το δοχείο να προστατεύεται από υγρασία

S9

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος

S10

Το περιεχόμενο διατηρείται με υγρασία

S11

Να αποφεύγεται η επαφή με τον αέρα

S12

Μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο

S13

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S14

Μακριά από….

S15

Μακριά από θερμότητα

S16

Μακριά από πηγές αναφλέξεως. Απαγορεύεται το κάπνισμα

S17

Μακριά από καύσιμες ύλες

S18

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά

S20

Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε

S21

Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S22

Μην αναπνέετε τη σκόνη

S23

Μην αναπνέετε τη αέρια/ατμούς / εκνεφώματα

S24

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα

R25

Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια

S26

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή

S27

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί

S28

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο….(Το είδος του υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S29

Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση

S30

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό

S31

Κρατήστε το μακριά από εκρηκτικές ύλες

S33

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

S34

Αποφεύγετε τραντάγματα και τριβή

S35

Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να απορρίψετε το προϊόν και τη συσκευασία του

S36

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

S37

Φοράτε κατάλληλα γάντια

S38

Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή

S39

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

S40

Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από αυτό το υλικό χρησιμοποιείτε……. (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S41

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς

S42

Σε περίπτωση παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή

S43

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε ………. (αναφέρατε το ακριβές είδος μέσον κατασβέσεως. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προσθέστε: μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό)

S44

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή

S45
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
S46

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα

S47

Διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη από ….. ◦C

S48

Διατηρείται υγρό με ………(Καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S49

Διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο

S50

Να μην αναμιχθεί με …. (Καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S51

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους

S52

Να μην χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιφάνειες σε κατοικημένους χώρους

S53

Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν τη χρήση

S54

Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων / αποβλήτων

S55

Να γίνει η επεξεργασία με την καλύτερη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον

S56

Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας