1.4 Επισήμανση αντιδραστηρίων και χημικών ουσιών

Στο χημικό εργαστήριο υπάρχει μία απαράβατη αρχή:
Κάθε αντιδραστήριο ή χημική ουσία που δεν έχει ετικέτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Τι πρέπει όμως να περιλαμβάνει μια ετικέτα;
Αφού ταξινομηθεί μία ουσία ή παρασκεύασμα στην κατάλληλη κατηγορία, όπως ορίζεται από το νόμο, στη συνέχεια καθορίζονται και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Ονομασία ή ονομασίες των ουσιών που αναγράφονται στην ετικέτα.

2. Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο του παρασκευαστή / εισαγωγέα.

3. Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου.

4. Φράσεις που υποδηλώνουν τους ειδικούς κινδύνους (Φράσεις R).

5. Φράσεις που υποδηλώνουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης (Φράσεις S).

6. Για τις ουσίες ο αριθμός Ε.Ο.Κ. (Περιέχεται στον E.I.N.E.C.S ή στον ELINECS).

 

Για τα αντιδραστήρια που παρασκευάζονται στο εργαστήριο, θα πρέπει να τοποθετείται ετικέτα που να γράφει το είδος του αντιδραστηρίου, την περιεκτικότητα και την ημερομηνία παρασκευής.

 

 

 

Αρχή Σελίδας