3.5 Απαιτούμενος Χρόνος – Συστάσεις Ασφαλείας - Υγιεινής

Επίσης ένα καλό εγχειρίδιο πειράματος θα πρέπει να έχει το συνολικό απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση του πειράματος, καθώς και να τονίζονται έντονα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τα επικίνδυνα αντιδραστήρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πείραμα.
Αν και η πλήρης ενημέρωση για τα αντιδραστήρια, οι οδηγίες χρήσης, διάθεσης και τα μέτρα προφύλαξης βρίσκονται στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) στο τέλος του εγχειριδίου, παρ’ όλα αυτά πληροφορίες για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχουν αρκετές φορές και μέσα στο εγχειρίδιο σε εμφανή σημεία ώστε να δοθεί έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας