4.8 Αντίδραση πυκνού νιτρικού οξέος με χαλκό

 

 

Περίληψη: Αντίδραση του πυκνού νιτρικού οξέος με το χαλκό και σύνδεση των προϊόντων με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Επίδραση υδροξειδίου του νατρίου στο διάλυμα που προκύπτει και καταβύθιση ιόντων Cu υπό μορφή Cu(OH)2.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Χαλκός

 

Νιτρικό οξύ

 

Υδροξείδιο του νατρίου

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας