Αρχείο για Νοεμβρίου, 2011

To Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προσφέρει μέσω του ηλεκτρονικού του εργαστηρίου (http://epimorfosi.protovoulia.org) κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και παράλληλης ανάπτυξης της σχολικής μονάδας με θεματική εστίαση α) στις Φυσικές Επιστήμες και β) στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στα προγράμματα αυτά καλούνται να συμμετάσχουν σχολεία με έναν αρχικό πυρήνα 2?4 εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση και αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εργασίες του προγράμματος, θα λάβουν σχετική πιστοποίηση.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε τους παρακάτω
συνδέσμους:

Η συμμετοχή στα προγράμματα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στους παραπάνω συνδέσμους και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 12η Δεκεμβρίου 2011. Στα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σχολεία που έχουν ολοκληρώσει τους τρεις κύκλους ανάπτυξης στο Εργαστήριο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (ΔΣΚ), αλλά και νέα σχολεία που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στο Δίκτυο.
Για επιπλέον ερωτήματα ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο info@protovoulia.org
Από την Ομάδα Υποστήριξης του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας
http://schoolnet.protovoulia.org

Comments Κανένα σχόλιο »

Ερευνητική Εργασία

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»

Μετά την καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, παρακαλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης στους οποίους έχει ανατεθεί η γενική παιδαγωγική ευθύνη συγκεκριμένων σχολείων της έδρας τους, να μεριμνήσουν ώστε:

  • τα θέματα που έχουν προταθεί να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς,
  • να τηρούνται τα πλησιέστερα όρια ως προς την κατανομή των μαθητών στις ερευνητικές εργασίες,
  • να έχει οριστεί Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών,
  •  να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ,
  •  η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα.
  • τα θέματα στα οποία θα εμπλέκεται ένας εκπαιδευτικός να μην ξεπερνούν τα δύο ανά τετράμηνο. Για το τρέχον πιλοτικό τετράμηνο ισχύει ότι έχει ήδη αποφασιστεί.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάθε μία από τις επιμέρους μαθητικές ομάδες των Τμημάτων Ενδιαφέροντος ετοιμάζει και υποβάλλει για αξιολόγηση τον φάκελό της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τις Ερευνητικές Εργασίες (σελ. 34-47), το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο ψηφιακό σχολείο και στην ιστοσελίδα του ΟΕΠΕΚ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑ?ΔΗΣ

Comments Κανένα σχόλιο »

Όταν καθιερώθηκε η διδασκαλία της Πληροφορικής στα πιλοτικά δημοτικά σχολεία με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, ένα από τα πρώτα ζητήματα που προέκυψε ήταν η αναγκαιότητα να υπάρξει θεσμοθέτηση του εργαστηρίου πληροφορικής του δημοτικού σχολείου καθώς και των κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία του. Η εμπειρία που συγκεντρώθηκε την προηγούμενη χρονιά έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη αυτή, αφού πολλά εργαστήρια ήταν τέτοια μόνο κατ΄ όνομα: Σε πολλές περιπτώσεις οι χώροι ήταν ανεπαρκείς ως προς την έκταση με αποτέλεσμα να συνωστίζονται παιδιά και μηχανήματα, χρησιμοποιούμενοι ακόμα και για αποθήκες ή για άλλες χρήσεις του σχολείου, ακατάλληλοι ως προς τις εγκαταστάσεις, συχνά χωρίς ασφαλείς καλωδιώσεις, χωρίς γενικότερες συνθήκες ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιους χώρους, πολύ περισσότερο όταν εκεί υπάρχουν 20-30 παιδιά. Είναι αλήθεια πως σε πολλές περιπτώσεις, και ειδικά εκεί που διευθυντές και σύλλογοι διδασκόντων μετά από παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού πληροφορικής ευαισθητοποιήθηκαν εγκαίρως, λήφθηκαν μέτρα και υπήρξε βελτίωση.

Παρόλ? αυτά μέχρι και το τέλος της χρονιάς τα ερωτήματα και τα αντίστοιχα αιτήματα έμεναν σταθερά: Ποιες πρέπει τελικά να είναι οι τυποποιημένες προδιαγραφές για ένα εργαστήριο Πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο? Ποιος θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωσή του? Ποιος για τη λειτουργία του? Ποιοι και πότε θα μπορούν να το χρησιμοποιούν? Τι θα γίνει με τα λογισμικά? Με τον εξοπλισμό? Με την ασφάλεια? Πως θα σχετίζονται τα 10 λαπτοπ που ήρθαν στα σχολεία αυτά με το εργαστήριο και τη λειτουργία του? Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής στο δημοτικό? Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Εδώ και μερικές μέρες ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας για τα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής των Δημοτικών σχολείων.

Δείτε περισσότερα.


Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou